Privacy statement

ABC-Specials, gevestigd aan Oordeelsestraat 7c
T.h.o.n. https://www.vipbus.nl/
5111PA BAARLE NASSAU
NEDERLAND,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.abcspecials.nl
Oordeelsestraat 7c
5111PA BAARLE NASSAU
NEDERLAND
0031135077507

Edwin Leuris is de Functionaris Gegevensbescherming van ABC-Specials. Dhr. Leuris is te bereiken via het mailadres wat bij de contactgegevens van deze website is vermeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABC-Specials verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw reserveringen bij ons bedrijf

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet in alle gevallen controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan via het mailadres wat bij de contactgegevens van deze website is vermeld. Wij  verwijderen deze informatie op w verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ABC-Specials verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze (nieuwe) diensten en producten
- ABC-Specials verwerkt persoonsgegevens waarvoor wij wettelijk verplicht zijn zoals Belastingdienst

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ABC-Specials neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen door gebruikmaking van geautomatiseerde processen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ABC-Specials bewaart uw persoonsgegevens voor toekomstige reserveringen en voor het verstrekken van nieuwsberichten (maximaal 1 x per maand)

Wij hanteren een variabele niet vooraf gedefinieerde bewaartermijnen. De bewaartermijn wordt per klant bepaald naar rato van relevantie. Zodra wij klantgegevens niet meer relevant achten voor toekomstige boekingen, bekendmakingen of bewaarverplichtingen voortvloeiende uit wetgeving verwijderen wij betreffende gegevens. 

Wij registreren de navolgende persoonsgegevens

Naam, bedrijfsnaam, telefoonnummers, e-mail adressen en adressen.

Delen van persoonsgegevens met derden

ABC-Specials verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ABC-Specials gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ABC-Specials en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het mailadres wat bij de contactgegevens van deze website is vermeld.

Bij onze twijfels of een verzoek tot inzage wel door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

ABC-Specials wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ABC-Specials neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice, dat kan via het mailadres wat bij de contactgegevens van deze website is vermeld.

 

 

Offerte aanvragen